Ο όρος 'εκκλησία'


1. Ο όρος ‘εκκλησία’ πρέπει να θεωρηθεί μέσα από το Σύμβολο της Πίστεως: ‘εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν Εκκλησία’. Δηλ. μόνο η απαραχάρακτη Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η όντως Εκκλησία.

2. Υπάρχουν πολλά πρίσματα μέσα από τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ο όρος ‘εκκλησία’. Την (όντως) Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ενδιαφέρουν τα εκτός του Συμβόλου της Πίστεως πρίσματα θεώρησης.

3. Αλλά μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού παρείσφρησαν κακοί εργάτες οι οποίοι την καταδυναστεύουν και καταληστεύουν (πνευματικά και υλικά) κατά την παραβολή του αμπελώνος του Κυρίου.

4. Έφυγε πλέον ο Κύριος, η Θεοτόκος, οι Άγιοι, οι Άγγελοι από τους ναούς που μνημονεύουν τους (επάρατους) αρχιερείς που δεν καταδίκασαν το αντίΧριστο συνέδριο Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016)!

5. Η λεγόμενη ‘Διοικούσα Εκκλησία’ γι’αυτό έγινε ή τουλάχιστον έτσι μετατράπηκε, για να πνίξει την όντως πνευματική Εκκλησία του Κυρίου, το Σώμα Χριστού!!! Και ακόμη, η κατάσταση αυτή αποτελεί μία ερμηνεία και τού φαινομένου της Αποκάλυψης του Αγ.Ιωάννου του Θεολόγου που αναφέρεται στον δράκο ο οποίος εδίωκε την γυναίκα (Εκκλησία): ‘Και ότε είδεν ο δράκων ότι εβλήθη εις την γην, εδίωξε την γυναίκα ήτις έτεκε τον άρρενα’(Αποκάλυψη ιβ’,13). Ο δράκος εωσφόρος όταν εξέπεσε από τους Ουρανούς στην γη άρχισε να διώκει τον Κύριο και την Εκκλησία (γυναίκα), «από την εποχή της εξόδου από τον Παράδεισο και την περίπτωση του Κάιν που φόνευσε τον Άβελ (διότι από τον Άβελ θα ερχόταν ο Θεάνθρωπος στην γη)» (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος). Κύρια μορφή τού διωγμού υπήρξε η διοικούσα Εκκλησία, όταν δηλ. οι θεσμοί της Εκκλησίας γινόταν θεσμοί του Κράτους! Βλ. π.χ. τόσους αιρετικούς πατριάρχες στην Ιστορία κλπ. Και πώς προσπαθεί η Διοικούσα Εκκλησία να πνίξει την Εκκλησία; Με ποταμούς αιρέσεων και εκσυγχρονισμών που υιοθέτησε/εισήγαγε η Άρχουσα/Διοικούσα Εκκλησία και προσπάθησε δια πυρός, σιδήρου και αίματος να επιβάλει στην Ιστορία, κατεξοχήν δε τον ποταμό τού σύγχρονου Οικουμενισμού. Ας συγκρίνουμε πώς συνεχίζει η παρουσίαση της Αποκάλυψης: ‘και έβαλεν ο όφις εκ του στόματος αυτού οπίσω της γυναικός ύδωρ ως ποταμόν, ίνα αυτήν ποταμοφόρητον ποιήση’(Αποκάλυψη ιγ’,15). Δηλ. η Διοικούσα Εκκλησία αποτέλεσε τον Δούρειο Ίππο του διάβολου για να αλώσει την όντως πνευματική Εκκλησία του Χριστού, το Σώμα Χριστού! Εξαίρεση αποτελούν οι περίοδοι που αναφάνηκαν άγιοι Πατριάρχες.