Μοναχισμός

1.Τελικά απέτυχε ο μοναχισμός (στην Ελλάδα και την Ορθοδοξία εν γένει;! (όπως προκύπτει από την αδυναμία του να κατανοήσει την παναίρεση που δόλια εισήχθη στους κόλπους της Εκκλησίας με τον Οικουμενισμό και το αντίΧριστο συνέδριο Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016) και από την αδυναμία του να αποτειχισθεί από την παναιρετική, οικουμενιστική πλέον Εκκλησία).